Jdi na obsah Jdi na menu
 


 •  SYSLOVÁ, Z. Řízení mateřské školy v projektu podpory zdraví v MŠ. RAABE, Řízení MŠ, 2006.
 • SYSLOVÁ, Z. Evaluace v mateřské škole s využitím nástrojů projektu podpory zdraví v MŠ. RAABE, Řízení MŠ, 2006.
 • SYSLOVÁ, Z. Školní vzdělávací programy a evaluace v mateřské škole. [CD ROM] Praha: Verlag Dashofer, 2007. ISSN 1802-4130
 • SYSLOVÁ, Z. Zkušenosti z evaluace v mateřské škole v Projektu podpory zdraví v MŠ  (na co navazuje ZŠ). Portál MUNI. 2006
 • SYSLOVÁ, Z. Kritéria  pro evaluaci podmínek předškolního vzdělávání. http//www.rvp.cz/clanek/1135. 2006
 • SYSLOVÁ, Z. Školní vzdělávací programy a evaluace v mateřské škole (1. aktualizace). [CD ROM]  Praha: Verlag Dashofer, 2008. ISSN 1802-4130
 • SYSLOVÁ, Z. Evaluace v mateřské škole In. Idea a realita vysokoškolského vzdělání učitelek mateřských škol na pedagogické fakultě. Praha: Univerzita Karlova, pedagogická fakulta, 2007. ISBN 978-80-7290-326-9
 • SYSLOVÁ, Z. Evaluace v mateřské škole In. Doktorandská konference Pedf UK. Praha: LASTECH, 2007. ISBN 80-903665-9-7
 • SYSLOVÁ, Z. Rozwój edukaci przedszkolnej w Republice Czeskiej. Wychowanie w Przedszkolu, č. 11/2007, roč. LX, s. 14 – 18, , indeks 381640
 • SYSLOVÁ, Z. Česká materská škola na počiatku 21. stročia. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum v Bratislavě, 2007. ISBN 978-80-8052-284-1
 • SYSLOVÁ, Z. Jak ovlivňuje připravené prostředí školy rozvoj klíčových kompetencí. In Sborník ze VI. Otevřené konference SKAV. Praha : SKAV, 2008
 • SYSLOVÁ, Z. Současnost a budoucnost českého předškolního vzdělávání v evropském kontextu. In Sborník konference OMEP. Bratislava, 2007
 • HAVLÍNOVÁ, M., LACINOVÁ, I., PETRASOVÁ, N., SYSLOVÁ, Z. ŠPRACHTOVÁ, L., VENCÁLKOVÁ, E. /ndikátory kurikula podpory zdraví. Praha, 2004.
 • HAVLÍNOVÁ, M., VENCÁLKOVÁ, E. a kol. Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole. Praha : Portál, 2000. ISBN 80-7178-383-8
 • HAVLÍNOVÁ, M., VENCÁLKOVÁ, E. a kol. Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole (aktualizovaný program). Praha : Portál, 2006. ISBN 80-7376-061-5

  SYSLOVÁ, Z. Hodnocení průběhu vzdělávání jako jedna z oblastí vlastního hodnocení školy. Speciál pro MŠ, příloha časopisu Řízení školy 2/2010. ISSN 1214-8679

  SYSLOVÁ, Z. Hospitační činnost ředitelky mateřské školy. Speciál pro MŠ, příloha časopisu Řízení školy 8/2010. ISSN 1214-8679

  SYSLOVÁ, Z. Inovace školního vzdělávacího programu. Speciál pro MŠ, příloha časopisu Řízení školy 10/2010. ISSN 1214-8679

  SYSLOVÁ, Z. Vývoj a proměna mateřské školy. SYSLOVÁ, Z. Školní vzdělávací programy a evaluace v mateřské škole (7. aktualizace). [CD ROM] Praha : Verlag Dashöfer, 2010. ISSN 1802-4130

  SYSLOVÁ, Z. Sebehodnocení učitelky mateřské školy. In BURKOVIČOVÁ, R. Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Ostrava : Ostravská univerzita – Pedagogická fakulta, 2010. ISBN 978-80-7368-771-7

  SYSLOVÁ, Z. Mateřské školy podporující zdraví mění tradici. Komenský, č. 4, březen 2010, roč. 14. ISSN 0323-0449

  SYSLOVÁ, Z., NAJVAROVÁ, V. Analýza témat pedagogického výzkumu zaměřeného na předškolní vzdělávání v České republice od roku 2000. In Bendl, S., Zvírotský, M.. Místo vzdělávání v současné společnosti: paradigmata – ideje – realizace. Sborník z 18. výroční konference Čeké pedagogické společnosti konané ve dnech 16. – 17. února 2011 v Praze. první. Brno : Tribun EU, 2011. 5 s. ISBN 978-80-263-0046-5.

  SYSLOVÁ, Z. Aspekty vztahu ředitelky mateřské školy a rodičů. Praha : Forum, s.r.o., 2011. Poradce ředitelky mateřské školy, roč. I, č. 2. ISSN 1804-9745.

  SYSLOVÁ, Z. Hospitace ředitelky mateřské školy – 1. část. Východiska hospitací. Praha : Dr. Josef Raabe, s.r.o., 2011. Zpravodaj pro mateřské školy, 9/2011. ISSN 1803-6694.

  SYSLOVÁ, Z. Hospitace ředitelky mateřské školy – 2. část. Plánování hospitací. Praha : Dr. Josef Raabe, s.r.o., 2011. Zpravodaj pro mateřské školy, 10/2011. ISSN 1803-6694.

  SYSLOVÁ, Z. Hospitace ředitelky mateřské školy – 3. část. Realizace hospitací. Praha : Dr. Josef Raabe, s.r.o., 2011. Zpravodaj pro mateřské školy, 11/2011. ISSN 1803-6694.

  SYSLOVÁ, Z. Hospitace ředitelky mateřské školy jako nástroj vedení lidí a podpory jejich profesního rozvoje. Praha : Dr. Josef Raabe, s.r., 2011. 30 s. Poradce ředitelky – Management školy, červen 2011. ISSN 1804-5901.

  SYSLOVÁ, Z. Jak může předškolní pedagog ovlivnit hru dítěte. In Podhájecká M., Miňová, M.. Hra v predprimárnej edukácii. Zborník z vedecko-odbornejj konferencie s medzinárodnou účastku. Prešov : Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, 2011. od s. 387-397, 10 s. ISBN 978-80-555-0467-4. 

  SYSLOVÁ, Z. Program podpory zdraví v mateřských školách. Praha : Forum, 2011. 10 s. ISSN 1804-9745.

  SYSLOVÁ, Z., VAŠŤATKOVÁ, J. Předškolní pedagogové a autoevaluace mateřské školy. In Wiergerová, A., Vávrová S.. Učiteľovo myslenie a uvažovanie. Bratislava : Ústav primárném a preprimárnej pedagogiky PdF UK, Bratislava, 2011. 9 s. ISBN 978-80-89443-10-9.

  SYSLOVÁ, Z. Spolupráce s rodinou jako akt podpory rozvoje dítěte. Praha : Wolters Kluwer ČR a.s., 2011. ISSN 1214-8679.

  HORKÁ, H., SYSLOVÁ, Z. Studie k předškolní pedagogice. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2011. 121 s. ISBN 978-80-210-5467-7.

  SYSLOVÁ, Z. Vlastní hodnocení mateřské školy jako východisko zkvalitňování vzdělávání. Praha : Dr. Josef Raabe, s.r.o, 2011. 30 s. Poradce ředitelky – Management školy, duben 2011. ISSN 1804-5901.

  SYSLOVÁ, Z. Vlastní hodnocení v mateřské škole. Praha : Dr. Josef Raabe, s.r.o, 2011. 4 s. Zpravodaj pro mateřské školy. ISSN 1803-6694.

  BĚHOUNKOVÁ, L., HAVRDOVÁ, E., SYSLOVÁ, Z. . Význam včasné intervence v raném vývoji dítěte. 1. vyd. Praha : Centrum pro veřejnou politiku, 2011. 147 s. ISBN 978-80-260-0641-1.